Tetsuo's Garage, Nikko higuré cas17-15, nishi-nippori, tokyo